Abonnementsbetingelser

1. Parterne

1.1  Parterne

Parterne i denne aftale om online tjeneste er virksomheden BubbleMinds – cvr: 38123513, herefter refereret til som BubbleMinds, og kunden.

2. Aftalen

2.1  Aftalen

Følgende abonnementsbetingelser er gældende for aftalen mellem parterne.

3. Tjenesten

…. opdateres snarest…

 

4. Priser og betaling

4.1

Prisen for oprettelse af online adgang til hhv. udgiverdelen og inspirationspakken fremgår af hjemmesiden.

4.2.

Prisen for måneds- og årsabonnement af tjenesten fremgår af hjemmesiden.

4.3

Abonnementet betales forud i enten et år eller en måned.

4.4

Ved manglende betaling forbeholder BubbleMinds sig ret til at afbryde adgangen uden varsel.

4.5

Kunden kan opdatere betalingsdetaljer og herunder kortdetaljer ved at finde ordren hvori abonnementet er købt og trykke vis. Herefter findes det pågældende abonnement i ordre detaljerne under ‘Relaterede abonnementer’. Tryk på ‘Vis’ for det abonnement der ønskes opdateret. På abonnementets detalje side kan betalingsdetaljer opdateres ved at trykke ‘Skift betaling’. Herefter kan kortdetaljer opdateres i betalingsmodulvinduet.

 

5. Kundens forpligtigelser

5.1 Personlig

Abonnementet til online tjenesten er personligt og må ikke anvendes af andre end kunden.

6. Varighed og opsigelse af abonnement

6.1 Varighed

Abonnementsperiode starter fra den dag kunden bestiller og fortsætter en måned eller et år afhængigt af valgt abonnement.

6.3 Opsigelse

Abonnementet løber indtil det opsiges via email til info@bubbleminds.dk eller ved kundens engen opsigelse via abonnementsmodulet. Allerede betalte abonnementer refunderes ikke ved opsigelse i en abonnementsperiode.

6.4

Ved opsigelse af et abonnement bortfalder retten til brug af tjenesten, ved udgang af indeværende abonnementsperiode. Modtagne insprationspakker og tilhørende materialer vil stadig være tilgængelige efter abonnementsophør.

 

7. Misligholdelse

7.1

BubbleMinds forbeholder sig ret til at lukke for adgang til online-tjenester, hvis der er berettiget mistanke om misbrug i relation til ovenstående betingelser.

7.2

BubbleMinds kan bringe denne aftale til ophør i tilfælde af, at køber ikke overholder betingelserne i aftalen.

 

8. Immaterielle rettigheder

8.1

Rettighederne til systemet tilhører og vedbliver at tilhøre BubbleMinds. Kunden har alene købt brugsret til tjenesten / systemet i abonnementsperioden.

8.2

Det er ikke tilladt at udleje, udlåne eller distribuere systemet eller informationer fra systemet.

 

9. Fritagelse for ansvar

9.1

BubbleMinds står alene inde for, at tjenesten fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen på www.bubbleminds.dk

9.2

Brug af tjenesten sker på eget ansvar og på egen risiko, og BubbleMinds fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Tjenesten kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignende.

9.3

Tjenesten kan endvidere blive udsat for nedbrud, således at websiderne i ubestemt tid vil kunne være utilgængelige.

9.4

BubbleMinds fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab lidt af kunden i forbindelse med brug af Tjenesten, herunder tabte lønomkostninger til medarbejdere. BubbleMinds’s eventuelle erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder af driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data eller lignende.

9.5

BubbleMinds kan ikke drages til ansvar for skader, som systemet måtte påføre edb-udstyr eller andre data.

10. Ændring af abonnementsbetingelser og priser

10.1

Ændringerne af betingelserne og priser vil blive annonceret på hjemmesiden.

10.2

Ændringer i priser kan alene ændres med virkning for ny abonnementsperiode.

 

11. Tvister

11.1

Parterne er forpligtet til at søge at løse enhver tvist i mindelighed.

11.2

Såfremt dette ikke er muligt, afgøres tvist efter dansk ret ved de almindelige domstole.

Opdateret juni 2022